+94 24 222 5336 | headbio@vau.ac.lk

Prof. (Ms.) A. Nanthakumaran

Ms. P. Loganathan

Dr. M. Manobavan

Ms. P. Loganathan

Dr. (Ms.) S. Saminathan

Dr. K. Srikrishnarajah